گروه بندی حجاج کاروان

گروه بندی حجاج کاروان

گروه بندی حجاج کاروانگروه بندی حجاج کاروان یکی از تجربیات موفق در کاروان های حج
می باشد. حجاج کاروان به گروههای کوچک با محوریت اقوام و
دوستان می باشد که می تواند هم برای حجاج کاروان وهم برای
دست اندرکاران وخدمتگزاران در سفر حج مفید باشد. لذا تقسیم
بندی این گروهها که توسط خود حجاج بوجود آمده بشرح ذیل در
وبلاگ کاروان از سایت کویرآسمان مشاهده می فرمایید:

سرگروه :   غلامرضا عظیمی       موبایل:     09133930059        تعداد:  16  نفر

ردیف نام و نام خانوادگی (آقایان) ردیف نام و نام خانوادگی (بانوان)
1 رضا اعرابی 1 طاهره صابری اناری
2 غلامرضا عظیمی                     2 زیور نجارزاده جوزم
3 یدالله تنگ عیش 3 معصومه  قاسمی پور اناری
4 علی قاسمی پور اناری 4 رضوان اصغری نیا
5 حسین اصغری نیا 5 خدیجه کوفه
6 علی محمدعلی زاده نعیمی 6 مریم نساء عنایتی رنجبر قربان آبادی
7 حسین حاجی حسینی نسب اناری 7 فاطمه گرجی بشرآبادی
8 احمد احمدی اناری  8             سکینه خاتون گرجی اناری

 

 

سرگروه: عبدالله قدیمی نژاد اناری   موبایل:09133923275              تعداد: 8 نفر

ردیف نام و نام خانوادگی (آقایان) ردیف نام و نام خانوادگی (بانوان)
1 عبدالله قدیمی نژاد اناری                 1 صدیقه محسنی رنجبر شاهم اباد
2 رضا رضازاده فلاح اناری                         2 عزت قدیمی نژاد اناری
3 رضا رضائی پور اناری                      3 سکینه سادات صابری اناری
4 حسن رئیسی                        4 مریم رضائی مهر

 

 

سرگروه: حسین تراب بیگی اناری      موبایل:09131923331            تعداد: 8  نفر

ردیف نام و نام خانوادگی (آقایان) ردیف نام و نام خانوادگی (بانوان)
1 حسین تراب بیگی  اناری 1 فاطمه باقری زاده
2 سیداحمد  رضوی خالق آبادی 2 اشرف اناری علی زاده
3 محمد علی نژاد علی آباد 3 فاطمه حاجی نژاد عزت آبادی
4 احمد باقری زاده 4 معصومه جدیدی داودآبادی

  

 

سرگروه: محمدحسین علیخانی   موبایل: 09133593199            تعداد: 8 نفر

ردیف نام و نام خانوادگی(آقایان) ردیف نام و نام خانوادگی(بانوان)
1 محمدحسین علیخانی  1 فاطمه زارع زاده مهریزی
2 حسین مودب                         2 زهرا کمالیان مهریزی
3 عباس زارع زاده مهریزی                     3 سکینه کمالیان مهریزی
4 محسن امیری سیمکوئی 4 فاطمه تیموری آسفیچی
 

 

سرگروه: سیدمحمود آرمیون   موبایل: 09133914472                تعداد: 8 نفر

ردیف نام و نام خانوادگی(آقایان) ردیف نام و نام خانوادگی(بانوان)
1 سیدمحمود آرمیون                    1 زهرا رئیسی داودآبادی
2 علی احمدی طهرانی                 2 عزت چاهخوئی اناری
3 عباس زینلی علی آبادی                     3 صدیقه احمدی طهرانی
4 سیدحسن جعفری احمدآبادی           4 گوهر جعفری احمدآبادی

                                                                    

                                                                            

سرگروه: حسین ادیبان  موبایل:09133917279                    تعداد: 15 نفر

ردیف نام و نام خانوادگی(آقایان) ردیف نام و نام خانوادگی(بانوان)
1 حسین ادیبان                     1 زینب طاهرنژاد جوزمی
2 عباس منگلی کهتوئی                     2 پری نوروزی کهتوئی
3 حسین نیک نفس               3 فاطمه نیک نفس
4 امین منگلی زاروئی                       4 صغری اسدی روگوشوئی
5 محمد النچری چاورچی                    5 صدیقه پرندوار  
6 محمدعلی النچری چاورچی 6 فاطمه النچری چاروچی
7 غریبعلی احمدی پور 7 سکینه سرهانی جوزم
  8 ام نساء منگلی کهتوئی

 

 

سرگروه: محسن صالحی شریف آبادی  موبایل: 09133932787  تعداد:  15نفر

ردیف نام و نام خانوادگی (آقایان) ردیف نام و نام خانوادگی (بانوان)
1 محسن صالحی شریف آبادی 1 مریم احمدی پولادی انار
2 عباس غلامرضائی پور اناری 2 طاهره صالحی شریف آباد
3 عباس اکبری اناری 3 صدیقه غلامرضائی پور اناری
4 حسین غلامرضائی پور اناری 4 فاطمه پورسالاری شاهم آبادی
5 علی غلامرضائی پور 5 سکینه احمدیان هایری
6 اکبر اکبری اناری 6 اشرف هادوی علی آبادی
7 غلامرضا محبی 7 زهرا یوسف پور اناری
8 احمد غلامرضائی پور اناری  
 

 

 

سرگروه: مجید قربانی      موبایل: 09131935955               تعداد: 11 نفر

ردیف نام و نام خانوادگی(آقایان) ردیف نام و نام خانوادگی(بانوان)
1 مجید قربانی 1 سمیه علیپور شاهرخ آبادی
2 حسن درویشی بیاضی 2 بتول مهدوی حجت آباد کشکو
3 احمد صاحبی شاهم آبادی 3 مریم رمضانی زاده جلگه
4 سیدمهدی هاشمی بهمن آباد  4 سکینه هاشمی بهمن آباد
5 علی دهقان زاده بافقی 5 صدیقه لطف آبادی عصاری
  6 فاطمه بمانی زارع شریف آباد

                                                                                                             

 

سرگروه: حسن عسکری محی الدینی زاده   موبایل: 09131917580 تعداد: 13 نفر

ردیف نام و نام خانوادگی(آقایان) ردیف نام و نام خانوادگی(بانوان)
1 حسن عسکری محی الدینی زاده 1 مریم حسن سالاری اناری
2 اصغر عسکری بیاز 2 مرضیه عسکری محی الدینی زاده
3 حسین قاسمی زاده کرمانی 3 زهرا قاسمی زاده کرمانی
4 حسن قاسمی زاده کرمانی 4 ربابه امیری رنجبر شریف آبادی
5 اصغر طالبی زاده بیاضی 5 سکینه سلیمی بیاض
6 حسین سلیمی بیاض 6 صدیقه پوررحیمیان نژاد بیاضی
    7 فاطمه عسکری محی الدینی زاده

 

 

سرگروه: ناصر بهارستانی  موبایل: 09133917361              تعداد:  9 نفر

ردیف نام و نام خانوادگی (آقایان) ردیف نام و نام خانوادگی (بانوان)
1 حسین عسکرنوه 1 سکینه بهارستانی
2 ناصر بهارستانی 2 فاطمه اناری عباسی نژاد
3 محمد رجبی نسب علی آبادی 3 فروزنده اناری عباس نژاد
4 سعدالله محمدحسینی اناری 4 فاطمه میرکی رفسنجانی اناری زاده
5 محمد اناری عباسی نژاد  

 

سرگروه: سیدرضا میرزمانی  موبایل:09133915518                تعداد: 25 نفر

ردیف نام و نام خانوادگی (آقایان) ردیف نام و نام خانوادگی (بانوان)
1 سیدرضا میرزمانی بهرمانی 1 نیره میرزمانی بهرمانی
2 احمد بروستان 2 فاطمه محمدحسینی پور کرمانی
3 محمد حسینی صباغ 3 معصومه فردوسی ایران
4 عباس عباس زاده علی آباد 4 زهرا عباس زاده علی آیاد
5 حسن صباغزاده نعمت آباد 5 حلیمه سلطانی مقدم
6 محمد صفرعلیزاده 6 فاطمه رضازاده
7 محمدعلی عسکری حصنی 7 فاطمه محمدی پور محمدآباد
8 مهدی عسکری 8 زهرا اسماعیل زاده باقرآباد
9 ناصر رضائی زاده نوقی 9 فائقه محمدی پور محمدآباد
10 حسن محمدی محمدآباد 10 معصومه میرزائی رنجبراسمعیل آباد
11 حسین عسکری 11 فرشته عسکری حصنی
    12 صدیقه صباغ زاده نعمت آباد
    13 فاطمه عسکری حصنی
    14 بتول شریفی نعمت آباد

 

 

سرگروه: جواد اسماعیلی پور       موبایل:09133914623           تعداد:  24 نفر

ردیف نام و نام خانوادگی (آقایان) ردیف نام و نام خانوادگی (بانوان)
1 جواد اسماعیلی پور 1 ام البنین ملکی قریه علی
2 حسین دهقان زاده نجم آباد 2 نرگس اسمعیل پورنوقی رفسنجان 
3 جواد غلامی جوادیه 3 طاهره اکبری زاده نوقی
4 حسین ابوالحسنی ده نو 4 شهربانو اسمعیل پورنوقی رفسنجان
5 حسن پیام  5 فاطمه حسینی پور نوقی زاده
6 رضا محمدی اکبر آبادی 6 معصومه غلامی جوادیه
7 عباس غفاریان بهرمان 7 فاطمه دهقانزاده نجم آباد
8 محمود غفاریان بهرمان 8 زهرا ابوالحسنی دولت آباد
9 حسین اسمعیلی ده خواجه 9 معصومه حسن زاده جوادیه
10 محمد رفسنجانی اکبرآبادی 10 کبری دهقان قطرمی
11 غلامحسین حسین زاده جوادیه 11 عصمت دهقان نژاد نجم آباد
12 مهدی محمدی اکبرآبادی 12 عصمت اسمعیل زاده رفسنجان

 

بازدیدها: 102

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.